Onze strategie

Woonkracht10 - Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Woonkracht10 - Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - Hart voor de klant

Hart voor de klant

wendbare organisatie

Iedere medewerker heeft zelf regie over het werk zodat we allemaal van betekenis kunnen zijn. Samen zijn we een vitale organisatie. Zo kunnen we flexibel omgaan
met de complexe opgaven in de samenleving.

De complexe uitdagingen, het werken in partnerschap en de verscheidenheid in werkprocessen. Dit alles vraagt om een wendbare organisatie en dito medewerkers. We geven onze medewerkers de mogelijkheden om flexibel op te treden. 

Ze voelen zich gesteund om hun werk naar eigen inzicht in te vullen. Met vertrouwen, het juiste mandaat en de noodzakelijke kaders en middelen. Zo bereiken we de betrokkenheid en bevlogenheid die nodig is om de hoge lat te bereiken die we onszelf opleggen.

Uit onze droom voor 2026

Wendbare organisatie

“Als medewerker van Woonkracht10 geef ik Samen Thuis! Mijn werktijden zijn flexibel, ik werk wanneer de klant of mijn netwerk mij nodig heeft. Ik ben vrij om te ‘spelen’ met mijn werktijden. Ik schakel met mijn collega’s en netwerkpartners zodat we samen tijdig dat kunnen doen voor de klant wat nodig is. Eigen initiatief wordt enorm gewaardeerd. Hoe tof is dat! Woonkracht10 zet me in op mijn kracht.”

duurzame bedrijfsvoering

We zijn deskundig en zorgen voor tijdige financiële sturing, informatie, verantwoording en stromende processen. Met een positief kritische instelling houden we elkaar scherp
en zijn we transparant over keuzes.

Door onze grote ambities op alle terreinen kan onze financiële continuïteit op lange termijn onder druk komen te staan. Met een voorspelbare en tijdige bijsturing op de opgaven die we zien en de middelen die we kunnen inzetten, zorgen we dat we als bedrijf financieel gezond blijven. Daarom is het meer dan ooit belangrijk dat we goede keuzes en afwegingen maken. 

Hierbij laten we ons leiden door wat klanten en lokale belanghebbenden van ons verwachten. We kijken ook naar de effectiviteit en efficiëntie van onze eigen datagedreven organisatie. Waar mogelijk zijn onze werkprocessen gestandaardiseerd, gedigitaliseerd en voorspelbaar. Als de situatie erom vraagt passen we maatwerk toe.

Uit onze droom voor 2026

Duurzame bedrijfsvoering

“Onze ondersteunende afdelingen vervlechten we met elkaar om meer te bereiken! Mens, proces en systeem zijn goed op elkaar ingespeeld. Processen stromen en we zijn wendbaar bij een tegenvaller in onze opbrengsten of bij nieuwe wetgeving. We blijven SAMEN in regie,
welk weer er ook op ons afkomt.” 

waardevol vastgoed

Wij richten ons op de toekomst. Onze middelen zetten we doelmatig in. Of het om de inhoud of relatie gaat, we staan open voor vernieuwing.

Thuis Geven begint met de woning. De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen zijn bepalend voor hoe huurders het wonen bij ons ervaren. Wij willen zorgen voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit, die voldoen aan de wensen en behoeften van ons diverse klantenbestand.

En daarmee de basis bieden waarop onze huurders hun leven kunnen opbouwen. Daarom werken we continu aan de kwaliteit en duurzaamheid van ons vastgoed; door onderhoud, renovatie en vernieuwing.

Uit onze droom voor 2026

Waardevol vastgoed

“Ik zie 139 nieuwe woningen staan in een mooie mix van appartementen met een zorgcomponent met daarin domotica-oplossingen, nieuwe eengezinswoningen maar ook een aantal starters- en jongerenwoningen. Als ik dit overzie bedenk ik me dat mijn wijk Kraaihoek altijd al een populaire wijk was voor een heleboel bewoners. Dat is nu nog meer het geval. Iedereen wil hier wel wonen.” 

veerkrachtige buurten

Wij zijn verbonden met de buurt en onze partners. We zijn zichtbaar en betrokken.

We zetten ons in voor gevarieerde, vitale buurten met de veerkracht om voor iedereen een thuis te bieden. Voor jongeren en ouderen, laag- en hoogopgeleiden, sterke huurders en huurders die kwetsbaar zijn. We realiseren ons dat dit alleen kan als wij én onze 

partners alert zijn op beheerproblemen en die adequaat oplossen.
In een gevarieerde buurt kunnen bewoners elkaar tot steun zijn. Voorwaarde is dan wel dat ze elkaar kennen en begrijpen. Daarom faciliteren we dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Uit onze droom voor 2026

Veerkrachtige buurten

“Als buurt wil ik er voor iedereen zijn, in zijn brede diversiteit. Voor jong en oud, sterk en kwetsbaar, rijk en arm, en alles wat daar tussen zit. Ik wil dat iedereen bij mij een thuis kan vinden en voelt. Professionals werken daarop nauw samen. Als we elkaar goed vinden, ben ik een trotse buurt.” 

hart voor de klant

We staan dichtbij onze huurders. We hebben oprechte aandacht en zijn hartelijk.

Woonkracht10 is er voor iedereen die in onze samenleving is aangewezen op een betaalbaar (t)huis. Ook zij die extra kwetsbaar zijn, gunnen we een warm welkom. Onze huurders hebben vaak geen echte keuzevrijheid. Dat weerhoudt ons er niet van om onszelf de hoogste prestatienorm op te leggen. We hebben persoonlijke aandacht voor de klant en de onderlinge relatie, zijn in gesprek,

 luisteren naar wat er leeft en welke behoeften er zijn. Daar spelen we op in. Onze dienstverlening sluit aan op de wensen en verwachtingen van onze klanten en het liefst gaan we nog een stap verder. Klanten voelen zich hartelijk welkom bij ons en we hebben contact op een manier die het beste bij hen past.

Uit onze droom voor 2026

Hart voor de klant

“Zelden heb ik me zo welkom gevoeld. Toen ik op kantoor kwam om de sleutel op te halen, toen ik in de wijk samen met Anneloes alles doornam over het huis, de wijk en de verhuizing. Er komt zoveel op je af! Ik merk dat Woonkracht10 dat gewoon begrijpt en voor mij klaarstaat in deze leuke maar ook spannende tijd.”

Wil je meer lezen over de opgaven waar we voor staan en onze doelen tot 2026?

© Woonkracht10              Privacy & cookies

Delen